عکس کاور کلمه
b1
خانه » طولانی‌ترین کلمه انگلیسی با ۱۱۸۵ حرف!

طولانی‌ترین کلمه انگلیسی با ۱۱۸۵ حرف!

b3

تا حالا به این فکر کرده‌اید که طولانی‌ترین کلمه انگلیسی چی هست؟ می‌توانید حدس بزنید چند حرف دارد؟

از نظر بعضیها کلمه زیر (به معنای خندیدن سوم شخص مفرد) طولانی‌ترین کلمه انگلیسی هست.

SmileS

می‌پرسید چرا؟ چون از اولین تا آخرین حرفش یک مایل راهه!

اما جدای از شوخی، در میان کل کلمات فرهنگ لغات انگلیسی کلمه زیر که نام یک بیماری شش است با ۴۵ حرف طولانی‌ترین کلمه است.

pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis

در میان کلمات غیرفنی کلمه زیر با ۲۹ حرف بیشترین طول را دارد و به معنای «غیر مهم» و «هیچی» است. حالا خوبه هیچی هست، آگر یک چیزی می‌شد چند حرف داشت!

flocci nauci nihili pili fication

کلمه

در میان اسامی مکانها تپه زیر در نیوزلند با نام ۸۵ حرفی خود دارای طولانی‌ترین نام می‌باشد.

Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungaho-
ronukupokaiwhenuakitanatahu

تائوماتاوهاکاتانگیهانگاکوآئوآئووُتاماته‌آپوکائیوهنوآکیتاناتاهو نام مائوری تپه‌ای به ارتفاع ۳۰۵ متر در نیوزلند است. نام این تپه به معنی «قله‌ای که تاماته‌آ، مردی با زانوان بزرگ، بالا رونده از کوهها و پیماینده زمین‌ها از آن گذشت و در آن برای معشوقش نی زد» است.

توصیه می‌کنم برای تفریح به این تپه نروید چون نصف وقتتان صرف خواندن اسم تپه می‌شود. بعداً هم نمی‌توانید بگویید کجا رفته‌اید!

یک پروتئین هم وجود دارد که من فکر نمی‌کنم تا به حال کسی اسم کاملش را گفته باشد و ۱۱۸۵ حرف دارد! اسمش این هست:

acetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminyl-
phenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanyl-
aspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinyl-
threonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanyl-
glutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonyl-
glutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyl-
tryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalyl-
arginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosyl-
arginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucyl-
threonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonyl-
arginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamyl-
asparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamyl-
threonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartyl-
alanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucyl-
asparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycyl-
threonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonyl-
phenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophyl-
threonylserylalanylprolylalanylserine

مربوط به یک ویروس هست که گیاهان و خصوصاً تنباکو را آلوده می‌کند.

یک کلمه هست که در دیکشنری وجود ندارد ولی به طور غیر رسمی طولانی‌ترین کلمه جهان محسوب می‌شود. کلمه‌ای که دارای ۱۸۹٫۸۱۹ حرف هست و نام شیمیایی پروتئینی به نام تیتین هست.

Methionylthreonylthreonylglutaminylarginyl...isoleucine

در اینجا نام کامل ۱۸۹٫۸۱۹ حرفی این پروتئین را می‌توانید ببینید.

اگر بگردید ممکنه اسم خودتان را هم لابه‌لایش پیدا کنید!

منبع خارجیWikipediaWikipedia

امیر

امیر

من امیر هستم، موسس این سایت. ۳۰ سال سن دارم و از سال ۲۰۱۰ به صورت حرفه‌ای به فعالیت‌های مربوط به وبمستری می‌پردازم. در حال حاضر به طراحی و بهینه‌سازی سایت‌های وردپرسی مشغولم. امیدوارم از مطالب لذت ببرید، منتظر خوندن نظراتتون هستم.

b2
6 نظرات
جدیدترین
قدیمی‌ترین بیشترین رای
Inline Feedbacks
View all comments
دختری با قلب اژدها
دختری با قلب اژدها
۱۷ دی ۱۴۰۰ ۱۷:۵۷

بابا دست بردارید!!!
این خارق العادست!
ممنونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ heart heart

Anima
Anima
۱۰ اسفند ۱۳۹۸ ۱۴:۴۱

وای خدا آخه این چه اسمیه🤣

احمد
احمد
۲۰ مرداد ۱۳۹۶ ۰۱:۲۳

اونوقت دقیقا دلیل این نامگذاری چی هست؟! یعنی تا جستجو نمیکردم فکر میکردم پس شوخی میکنی! مگه داریم؟ مگه میشه؟ آخه چجوری میشه قبول کرد؟

مازیار
مازیار
۲۵ تیر ۱۳۹۶ ۰۱:۳۹

زنده باد زبان فارسی :bigsmile:

ضد پارس
ضد پارس
۲ بهمن ۱۳۹۷ ۱۶:۱۸
Reply to  مازیار

ژنده باد زبان فارسی twisted twisted twisted twisted

شیرراد
شیرراد
۸ بهمن ۱۳۹۷ ۰۷:۵۰
Reply to  ضد پارس

ناراحتی یه قدم بیا عقبتر

b1