عکس کاور کلمه
b1
خانه » طولانی‌ترین کلمه انگلیسی با ۱۱۸۵ حرف!

طولانی‌ترین کلمه انگلیسی با ۱۱۸۵ حرف!

b3

تا حالا به این فکر کرده‌اید که طولانی‌ترین کلمه انگلیسی چی هست؟ می‌توانید حدس بزنید چند حرف دارد؟

از نظر بعضیها کلمه زیر (به معنای خندیدن سوم شخص مفرد) طولانی‌ترین کلمه انگلیسی هست.

SmileS

می‌پرسید چرا؟ چون از اولین تا آخرین حرفش یک مایل راهه!

اما جدای از شوخی، در میان کل کلمات فرهنگ لغات انگلیسی کلمه زیر که نام یک بیماری شش است با ۴۵ حرف طولانی‌ترین کلمه است.

pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis

در میان کلمات غیرفنی کلمه زیر با ۲۹ حرف بیشترین طول را دارد و به معنای «غیر مهم» و «هیچی» است. حالا خوبه هیچی هست، آگر یک چیزی می‌شد چند حرف داشت!

flocci nauci nihili pili fication

کلمه

در میان اسامی مکانها تپه زیر در نیوزلند با نام ۸۵ حرفی خود دارای طولانی‌ترین نام می‌باشد.

Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungaho-
ronukupokaiwhenuakitanatahu

تائوماتاوهاکاتانگیهانگاکوآئوآئووُتاماته‌آپوکائیوهنوآکیتاناتاهو نام مائوری تپه‌ای به ارتفاع ۳۰۵ متر در نیوزلند است. نام این تپه به معنی «قله‌ای که تاماته‌آ، مردی با زانوان بزرگ، بالا رونده از کوهها و پیماینده زمین‌ها از آن گذشت و در آن برای معشوقش نی زد» است.

توصیه می‌کنم برای تفریح به این تپه نروید چون نصف وقتتان صرف خواندن اسم تپه می‌شود. بعداً هم نمی‌توانید بگویید کجا رفته‌اید!

یک پروتئین هم وجود دارد که من فکر نمی‌کنم تا به حال کسی اسم کاملش را گفته باشد و ۱۱۸۵ حرف دارد! اسمش این هست:

acetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminyl-
phenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanyl-
aspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinyl-
threonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanyl-
glutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonyl-
glutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyl-
tryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalyl-
arginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosyl-
arginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucyl-
threonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonyl-
arginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamyl-
asparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamyl-
threonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartyl-
alanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucyl-
asparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycyl-
threonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonyl-
phenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophyl-
threonylserylalanylprolylalanylserine

مربوط به یک ویروس هست که گیاهان و خصوصاً تنباکو را آلوده می‌کند.

یک کلمه هست که در دیکشنری وجود ندارد ولی به طور غیر رسمی طولانی‌ترین کلمه جهان محسوب می‌شود. کلمه‌ای که دارای ۱۸۹٫۸۱۹ حرف هست و نام شیمیایی پروتئینی به نام تیتین هست.

Methionylthreonylthreonylglutaminylarginyl...isoleucine

در اینجا نام کامل ۱۸۹٫۸۱۹ حرفی این پروتئین را می‌توانید ببینید.

اگر بگردید ممکنه اسم خودتان را هم لابه‌لایش پیدا کنید!

43 ratings4.4/5
منبع خارجیWikipediaWikipedia

امیر

امیر

من امیر هستم، موسس این سایت. ۳۰ سال سن دارم و از سال ۲۰۱۰ به صورت حرفه‌ای به فعالیت‌های مربوط به وبمستری می‌پردازم. در حال حاضر به طراحی و بهینه‌سازی سایت‌های وردپرسی مشغولم. امیدوارم از مطالب لذت ببرید، منتظر خوندن نظراتتون هستم.

b2
جدیدترین قدیمی‌ترین بیشترین رای
دختری با قلب اژدها
مهمان
دختری با قلب اژدها

بابا دست بردارید!!!
این خارق العادست!
ممنونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ heart heart

Anima
مهمان
Anima

وای خدا آخه این چه اسمیه🤣

احمد
مهمان
احمد

اونوقت دقیقا دلیل این نامگذاری چی هست؟! یعنی تا جستجو نمیکردم فکر میکردم پس شوخی میکنی! مگه داریم؟ مگه میشه؟ آخه چجوری میشه قبول کرد؟

مازیار
مهمان
مازیار

زنده باد زبان فارسی bigsmile

ضد پارس
مهمان
ضد پارس

ژنده باد زبان فارسی twisted twisted twisted twisted

شیرراد
مهمان
شیرراد

ناراحتی یه قدم بیا عقبتر

b1
error: Alert: Content is protected !!